Hapat dhe rezultatet

Agropylltaria eshte nje praktike e lashte e cila gradualisht u la pas dore. Trainimi i aktoreve  bujqesore eshte nje nga elementet baze per zhvillimin e ri te praktikave te agropylltrarise ne Europe. Edukimi eshte i domosdoshem, jo vetem per t’a bere kete praktike inovative te njohur, por edhe qe ata te cilet punojne ne profesionin e agropylltarise te perfitojne njohuri dhe kompetenca te reja.   

Për këtë:

Agrof-MM ka ndertuar lloje te ndryshme trainimi:

 • Kurse, pune me grupe, konferenca
 • Trainime ne fushe dhe online
 • Vetë-trainime
 • Kurse tematike
 • Studim rastesh
 • Vizita ne vende me agropylltari
 • Praktika mesimore ne ferma

Kujt i drejtohen trainimet e Agrof-MM?

Nxenes, studente, fermere dhe fermere te ardhshem, punetore pyjesh, pinonjes, mesues, trainere dhe keshillues bujqesore

Agrof-MM analizon sistemet trainuese ekzsistuese dhe zhvillon mjete te reja inovative:

 • Nje pershkrim i procedurave trainuese ekzistuese dhe identifikim i nevojave
 • Nje studim dhe vleresim i mjeteve trainuese ekzistuese
 • Pasurimin e librit reference europian te Profesioneve per fermeret e agropylltarise. E krijuar ne projektin e meparshem AgroFE,  libri reference profesional pershkruan detyrat  te cilat fermeret dhe punetoret pyjore qe praktikojne agropylltari  duhet te bejne. Ajo mbeshtet gjithashtu transferimin e trainimeve.
 • Disenjimin e librit refernce te profesioneve si dhe te sistemeve te trainimit.
 • Prodhimin e materialeve trainuese duke perfshire ato me mjete multi mediale.
 • Vleresimin ne praktike te sistemeve te edukimit
 • Analizimin dhe shperndarjen e rezultateve te arritura.

 Kujt i drejtohen aksionet njohese te mjeteve edukuese te krijuara dhe zhvilluara nga Agrof-MM?

 Administratoreve te qendrave trainuese, shkollave dhe universiteteve, menaxhereve te sistemeve te trainimit ne nivele rajonale dhe kombetare, zyrtareve te organizatave te medha profesionale, OJF-ve dhe politike- beresve.

Produkti Intelektual

Kalendari

Actions

Tetor-Nentor  2015

Ndertimi i bazave te projektit

Dhjetor 2015 - Prill 2016

Transferimi i eksperiencave dhe njohurive  nga projekti  AgroFE tek  projekti Agrof-MM

Prill - Gusht  2016

Krijimi i kushteve/aspekteve te programit te ri te trainimit drejtuar fermereve dhe fermereve te ardhshem ne zonat Mesdhetare dhe ato malore.

Prill - Gust 2016

Krijimi i kushteve/aspekteve te programit te ri te trainimit qe ju drejtohet keshilluesve, trainereve dhe eksperteve  aktual dhe te ardheshem ne zonat Mesdhetare dhe ato malore.

Gusht – Tetor  2016

Adaptimi i kurseve ekzsistuese te zhvilluara nga projekti AgroFE sipas nevojave lokale, rajonale dhe kombetare.

  Tetor 2016 – Shkurt  2017

Krijimi i programit te trainimit te Agrof-MM se bashku me mjetet edukuese.

Janar - Mars 2017

Vleresimi i rezultateve te eksperimentimit te brendshem te procesit te ri te trainimit dhe mjeteve edukuese qe jane krijuar.

 Prill – Nentor  2017

Eksperimentim masiv drejtuar fermereve ekzistues dhe atyre te ardheshem ne zonat Mesdhetare dhe malore, si dhe vleresimi i rezultatit

Prill – Nentor  2017

Eksperimentim masiv drejtuar keshilluesve, trainereve dhe specialisteve ekzistues dhe atyre te ardheshem ne zonat Mesdhetare dhe malore, si dhe vleresimi i rezultatit

Nentor 2017 - Janar 2018

Analize, rishikim dhe perditesim i programit te trainimit.

Dhjetor 2017 - Shkurt 2018

Pasurim i librit profesional reference Europian per fermeret e agropylltarise  duke e pershtatur per per zonat Mesdhetare dhe malore.

Dhjetor  2017 - Mars 2018

Prodhimi i nje DVD mbi metodologjine trainuese i zhvilluar Agrof-MM dhe publikimi  saj.

Shtator 2016 – Shkurt  2018

Prodhimi i paketes trainuese (edukuese)  

Shator 2015 - Prill 2016 / Tetor-Dhjetor 2016 / Prill deri Nentor  2017 / Dhjetor  2017 - Mars 2018

Vleresim dhe monitorim  

Pergjate gjithe Projektit

Implementimi dhe vleresimi I rezultave te planit te komunikim shperndarjes dhe planit te vleresim-zbatimit.

 

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 FAZA 5

 

Eventet shperndares (informues)

Kalendari

Aksionet

Shkurt 2018

Konference kombetare dhe seminar ne France

Mars 2018

Konference kombetare dhe seminar ne Turqi

Prill 2018

Konference kombetare dhe seminar ne Greqi

Maj 2018

Konference kombetare dhe seminar ne Itali

Qershor 2018

Konferenca finale e projektit Agrof-MM project ne Bullgari

 

Mesim, mesim-dhenie dhe trainime

Aksione

Numri i pjesemarresve

Kohezgjatje (dite)

Trainimi i studenteve dhe profesionisteve me levizshmeri mikse

50

6

Trainimi i kursantve ne arsimin per te rritur me levizshmeri mikse.

50

6

Evente trainimi per personelin me kohe te pjesshme

50

10

Program i nje kurrikule intensive per studentet

40

10

 

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.